De sociale basis

21 september 2018

De opinienota sociale basis stond in de commissievergadering van 11 september op de agenda. Gevraagd was om onze visie te geven over welke laagdrempelige voorzieningen voor inwoners beschikbaar worden gesteld en gesubsidieerd vanaf 2020. Voor de PvdA is dit  een speerpunt. Een belangrijke nota. Wij zijn blij dat de portefeuillehouder de commissie in een vroeg stadium hierbij betrekt. Hieronder een samenvatting van onze bijdrage. De gehele bijdrage is terug te luisteren op de website van de gemeente.

PvdA vindt dat we in Zandvoort op de goede weg zijn. De transitie (overgang van rijk naar gemeente) is hier goed geland. Dichtbij de mensen, dichtbij organisaties en niet zomaar aan de vrije markt overgelaten. Onze PvdA wethouder heeft hier ook een bijdrage aan  geleverd. Maar we zijn er nog niet. Nu is tijd om door te pakken, om het aanbod te verbeteren en te vernieuwen.

Voor ons is het belangrijkste dat inwoners en cliënten zelf betrokken worden bij wat er wordt aangeboden. We moeten zorgen dat niet wetten en regels, maar vraag en behoefte leidend is. Gebruikers en professionals moeten het voor het zeggen hebben, die weten wat nodig is. Daarvoor moet  ruimte laten aan de experts op de werkvloer. Een voorbeeld:  de professionals van het Sociaal Wijk Team moeten de ruimte krijgen, in vorm van geld en capaciteit, om initiatieven te starten en in te gaan op signalen.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat we achter de voordeur moeten komen. Vroegtijdige, laagdrempelige steun, voorkomt grotere problemen. De vraag is dan ook: bereiken we de bewoners? Krijgen de mensen de juiste hulp? Gemeente dient te zorgen dat de weg naar de juiste hulp wordt gevonden.

Wat willen we bereiken met de sociale basis?

Het doel van een sterke sociale basis is het creëren van zelfredzaamheid. De focus moet niet liggen op probleem oplossen maar op preventie. Vroeg signaleren, dichtbij mensen organiseren en maatwerk leveren zijn daarvoor essentieel. Voorwaarde voor een goede basis is ook  dat aandacht nodig blijft voor het armoedebeleid en de doorverwijzing naar schuldhulpverlening.

Met de vraag op welke thema’s gefocust zou moeten worden, hebben we moeite. Dat zou betekenen dat we focussen op 1 probleem tegelijk. Dat is ons te kort door de bocht.  Problemen hangen immers samen met elkaar. Ook hier is maatwerk van belang.

Belangrijkste vraag is dus: waar is werkelijk behoefte aan? Wat signaleren professionals? Wat hebben gebruikers nodig? Dit is niet aan de politiek om zomaar te bepalen. Deze informatie moet uit een evaluatie komen.

Ook de vraag welke doelgroepen prioriteit moeten hebben is niet simpel. Het gaat in principe om alle kwetsbare doelgroepen. Hulp nodig hebben kan immers iedereen overkomen, in welke levensfase of omstandigheid dan ook.

Een paar groepen willen we toch apart noemen.

  • Jongeren. PvdA vindt dat er meer aandacht moet zijn om te komen naar preventief (voorkomen) ipv. curatief (genezen) in de Jeugdzorg.
  • We vragen ons af of er voldoende aandacht is voor huiselijk geweld. Uit cijfers blijkt dat het in Zandvoort niet zou voorkomen. Gezien de landelijke percentages kan dat helaas niet kloppen. Is dit wel in zicht?
  • Mantelzorgers blijven ook een belangrijke doelgroep die we moeten blijven ondersteunen.
  • Statushouders. We moeten onze nieuwe inwoners niet los gelaten nu er voor huisvesting is gezorgd. We moeten werken naar actief meedoen in de samenleving. Het initiatief Koken over grenzen is een mooi voorbeeld.
  • Daarnaast aandacht voor kwetsbare gezinnen die zorg mijden; hoe kunnen we deze gezinnen bereiken?

Hoe geven we ruimte aan nieuwe initiatieven?

PvdA wil snel kunnen inspelen op vragen van bewoners en buurten door het structureel beschikbaar stellen van financiering van nieuwe initiatieven. De vraag is geen statisch gegeven en er zijn dus geen standaardoplossingen. Innovatie is daarom belangrijk. Ruimte voor pilots, die ook  moeten kunnen mislukken. Alleen zo komen goede ideeën bovendrijven. En die moeten we blijven belonen. Op het moment dat we budget gaan herverdelen, verlies je innovatiekracht. Investeren in bijv. preventie in de jeugdzorg betekent eerst hogere kosten, maar op termijn levert ons dit meer op, lagere kosten maar vooral  meer gezondheid.

De gemeente dient met initiatieven te komen om bewoners meer te betrekken. Voorbeelden hiervan kunnen zijn:

-Right to Challenge. Een initiatief die de gemeente uitdaagt  om (een deel) van een reguliere   overheidstaak over te nemen, inclusief middelen en  verantwoordelijkheden. Kan ook andersom..
-Meer huiskamerlocaties opzetten en toegankelijk maken voor maatschappelijke initiatieven.
– Met ruimte in de regels om zelf te ontwikkelen.

Hoe bevorderen we de samenwerking tussen partners?

Zorg voor netwerkactiviteiten tussen de Zandvoortse partijen. Het is belangrijk om elkaar te vinden. Op die manier kan men leren van elkaars deskundigheid en de wijze van werken kennen.

Hoe als gemeente samenwerken met partners?

Er is veel geïnvesteerd. Door organisaties en in samenwerking met organisaties. We moeten deze expertise benutten en behouden. We moeten nu niet snijden in de opgebouwde infrastructuur. We moeten investeren in de bestaande netwerken.

Speciale aandacht moet hierin gaan naar het sociaal wijkteam. Toegangspoort voor bewoners en  eerste contact en aanknopingspunt. Daar is de samenwerking, signalering en verwijzen naar aanvullende specialistische zorg. Dat is waar het in de praktijk gebeurd..

Samenvattend:
De Partij van de Arbeid vindt dat het de goede kant op gaat met de sociale basis. We zijn op de juiste weg. Er is echter nog veel ruimte voor verbetering. De nieuwe verhouding tussen overheid, professionals en burgers werkt niet op alle vlakken even goed. De Gemeente moet blijven faciliteren en uitdagen. We moeten professionals en burgers ruimte en steun geven om initiatieven te ontplooien. Met ons doel voor ogen: “iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving”.