Motie schijn van belangenverstrengeling Watertorenplein

In de afbeelding een artikel uit De Zandvoortse courant over de raadsvergadering van afgelopen dinsdag. De PvdA geciteerd: “Vooraf willen we graag kwijt dat we het zeer betreuren dat deze motie nodig is. Tijd, geld en energie stoppen in een onder- zoek? Dat had wat ons betreft voorkomen moeten worden. En ook voorkomen kúnnen wor- den. OPZ had zelf de belangen- verstrengeling moeten melden, uiteraard. Maar ook door andere keuzes in het tijdpad: De route naar de vergadering en gebrek aan informatie in de vergadering”, aldus medeondertekenaar Maaike Koper (PvdA).

 

De sociale basis

De opinienota sociale basis stond in de commissievergadering van 11 september op de agenda. Gevraagd was om onze visie te geven over welke laagdrempelige voorzieningen voor inwoners beschikbaar worden gesteld en gesubsidieerd vanaf 2020. Voor de PvdA is dit  een speerpunt. Een belangrijke nota. Wij zijn blij dat de portefeuillehouder de commissie in een vroeg stadium hierbij betrekt. Hieronder een samenvatting van onze bijdrage. De gehele bijdrage is terug te luisteren op de website van de gemeente.

PvdA vindt dat we in Zandvoort op de goede weg zijn. De transitie (overgang van rijk naar gemeente) is hier goed geland. Dichtbij de mensen, dichtbij organisaties en niet zomaar aan de vrije markt overgelaten. Onze PvdA wethouder heeft hier ook een bijdrage aan  geleverd. Maar we zijn er nog niet. Nu is tijd om door te pakken, om het aanbod te verbeteren en te vernieuwen.

Voor ons is het belangrijkste dat inwoners en cliënten zelf betrokken worden bij wat er wordt aangeboden. We moeten zorgen dat niet wetten en regels, maar vraag en behoefte leidend is. Gebruikers en professionals moeten het voor het zeggen hebben, die weten wat nodig is. Daarvoor moet  ruimte laten aan de experts op de werkvloer. Een voorbeeld:  de professionals van het Sociaal Wijk Team moeten de ruimte krijgen, in vorm van geld en capaciteit, om initiatieven te starten en in te gaan op signalen.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat we achter de voordeur moeten komen. Vroegtijdige, laagdrempelige steun, voorkomt grotere problemen. De vraag is dan ook: bereiken we de bewoners? Krijgen de mensen de juiste hulp? Gemeente dient te zorgen dat de weg naar de juiste hulp wordt gevonden.

Wat willen we bereiken met de sociale basis?

Het doel van een sterke sociale basis is het creëren van zelfredzaamheid. De focus moet niet liggen op probleem oplossen maar op preventie. Vroeg signaleren, dichtbij mensen organiseren en maatwerk leveren zijn daarvoor essentieel. Voorwaarde voor een goede basis is ook  dat aandacht nodig blijft voor het armoedebeleid en de doorverwijzing naar schuldhulpverlening.

Met de vraag op welke thema’s gefocust zou moeten worden, hebben we moeite. Dat zou betekenen dat we focussen op 1 probleem tegelijk. Dat is ons te kort door de bocht.  Problemen hangen immers samen met elkaar. Ook hier is maatwerk van belang.

Belangrijkste vraag is dus: waar is werkelijk behoefte aan? Wat signaleren professionals? Wat hebben gebruikers nodig? Dit is niet aan de politiek om zomaar te bepalen. Deze informatie moet uit een evaluatie komen.

Ook de vraag welke doelgroepen prioriteit moeten hebben is niet simpel. Het gaat in principe om alle kwetsbare doelgroepen. Hulp nodig hebben kan immers iedereen overkomen, in welke levensfase of omstandigheid dan ook.

Een paar groepen willen we toch apart noemen.

  • Jongeren. PvdA vindt dat er meer aandacht moet zijn om te komen naar preventief (voorkomen) ipv. curatief (genezen) in de Jeugdzorg.
  • We vragen ons af of er voldoende aandacht is voor huiselijk geweld. Uit cijfers blijkt dat het in Zandvoort niet zou voorkomen. Gezien de landelijke percentages kan dat helaas niet kloppen. Is dit wel in zicht?
  • Mantelzorgers blijven ook een belangrijke doelgroep die we moeten blijven ondersteunen.
  • Statushouders. We moeten onze nieuwe inwoners niet los gelaten nu er voor huisvesting is gezorgd. We moeten werken naar actief meedoen in de samenleving. Het initiatief Koken over grenzen is een mooi voorbeeld.
  • Daarnaast aandacht voor kwetsbare gezinnen die zorg mijden; hoe kunnen we deze gezinnen bereiken?

Hoe geven we ruimte aan nieuwe initiatieven?

PvdA wil snel kunnen inspelen op vragen van bewoners en buurten door het structureel beschikbaar stellen van financiering van nieuwe initiatieven. De vraag is geen statisch gegeven en er zijn dus geen standaardoplossingen. Innovatie is daarom belangrijk. Ruimte voor pilots, die ook  moeten kunnen mislukken. Alleen zo komen goede ideeën bovendrijven. En die moeten we blijven belonen. Op het moment dat we budget gaan herverdelen, verlies je innovatiekracht. Investeren in bijv. preventie in de jeugdzorg betekent eerst hogere kosten, maar op termijn levert ons dit meer op, lagere kosten maar vooral  meer gezondheid.

De gemeente dient met initiatieven te komen om bewoners meer te betrekken. Voorbeelden hiervan kunnen zijn:

-Right to Challenge. Een initiatief die de gemeente uitdaagt  om (een deel) van een reguliere   overheidstaak over te nemen, inclusief middelen en  verantwoordelijkheden. Kan ook andersom..
-Meer huiskamerlocaties opzetten en toegankelijk maken voor maatschappelijke initiatieven.
– Met ruimte in de regels om zelf te ontwikkelen.

Hoe bevorderen we de samenwerking tussen partners?

Zorg voor netwerkactiviteiten tussen de Zandvoortse partijen. Het is belangrijk om elkaar te vinden. Op die manier kan men leren van elkaars deskundigheid en de wijze van werken kennen.

Hoe als gemeente samenwerken met partners?

Er is veel geïnvesteerd. Door organisaties en in samenwerking met organisaties. We moeten deze expertise benutten en behouden. We moeten nu niet snijden in de opgebouwde infrastructuur. We moeten investeren in de bestaande netwerken.

Speciale aandacht moet hierin gaan naar het sociaal wijkteam. Toegangspoort voor bewoners en  eerste contact en aanknopingspunt. Daar is de samenwerking, signalering en verwijzen naar aanvullende specialistische zorg. Dat is waar het in de praktijk gebeurd..

Samenvattend:
De Partij van de Arbeid vindt dat het de goede kant op gaat met de sociale basis. We zijn op de juiste weg. Er is echter nog veel ruimte voor verbetering. De nieuwe verhouding tussen overheid, professionals en burgers werkt niet op alle vlakken even goed. De Gemeente moet blijven faciliteren en uitdagen. We moeten professionals en burgers ruimte en steun geven om initiatieven te ontplooien. Met ons doel voor ogen: “iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving”.

OPZ wethouder Berendsen is zijn geloofwaardigheid kwijtgeraakt. En Zandvoort D66 wethouder Kuipers.

PvdA vindt belangenverstrengeling en vooringenomenheid van OPZ Wethouder Berendsen over Watertorenplein onaanvaardbaar. In de extra raadsvergadering van woensdag 8 augustus ’18 heeft de PvdA laten weten dat Berendsen niet meer geloofwaardig is. De portefeuillehouder moest uitleggen welke relatie hij en zijn partij onderhouden met een van de betrokkenen in het plangebied Watertorenplein.  En waarom hij dit niet gemeld heeft. Hij ging daarbij diep door het stof om uit te leggen dat hij niet scherp op zijn netvlies had dat de storting van € 4.500,- in de OPZ partijkas door deze betrokkene de schijn van belangenverstrengeling zou kunnen opwekken. Berendsen was bestuurslid ten tijde van deze substantiële storting in de kas door een belanghebbende. Er ging bij OPZ geen belletje rinkelen. Berendsen  vond melden blijkbaar niet nodig.  Ook OPZ fractievoorzitter Kramer droeg er kennis van maar vond het niet nodig er aandacht aan te besteden. Zelfs niet nadat door het vonnis in de rechtszaak over het Watertorenplein betrokkene weer aan tafel kwam te zitten voor overleg. Voor PvdA onaanvaardbaar.  

Een wethouder dient boven vooringenomenheid verheven te zijn. Berendsen had al een faux pas gemaakt in dit dossier door in te grijpen tijdens een radioprogramma van ZFM. Hij protesteerde tegen uitzenden van een geluidsfragment van een bijeenkomst met de architecten in het plangebied. In de media had hij verder laten weten niet te staan te dringen om beroep aan te tekenen tegen het vonnis van de rechtbank over het Watertorenplein. Een vreemde opstelling wat de PvdA betreft en reden om een extra raadsvergadering hierover aan te gaan vragen. 

PvdA is van mening dat de tik op de vingers die de gemeenteraad heeft gekregen niet zomaar aanvaard kon worden. Er dient beroep aangetekend te worden tegen het vonnis.  Berendsen vond van niet. Hij wilde er in onderling overleg met de architectenbureaus uitkomen. Als raadslid had hij alles in het werk gezet om tot een andere plankeuze te komen. Als wethouder dient hij nu de schijn van vooringenomenheid te vermijden en het gemeenteraadsbesluit loyaal uit te voeren. Ook PvdA heeft de vorige periode voor een ander plan gekozen. Maar uiteraard steunen wij de uitvoering van het democratisch genomen gemeenteraadsbesluit  loyaal. Gelukkig bleek al snel dat het college toch het wijze besluit nam om appèl aan te tekenen. 

Deze gang van zaken staat in een ander daglicht nu de belangenverstrengeling van OPZ met een van de bureaus op tafel ligt. Het roept vele vragen op. Wordt de partij ervoor betaald om een ander plan te realiseren? Is dit nu een schoolvoorbeeld van het OPZ cliëntilisme? 

In de raadsvergadering zijn deze en andere vragen door ons gesteld over de betrokkenheid tussen OPZ en een van de architectenbureaus.  Het feit dat de informatie nog steeds niet openbaar is gemaakt, is ons een doorn in het oog. Het algemene belang gaat hier voor de privacy. 

Kwalijk vinden we het ook feit dat de wethouder en zijn partij hier niet alert op is geweest. Er zijn al drie wethouders gesneuveld op dit gevoelige dossier, waarvan twee van OPZ-huize. Waarom claimt Berendsen nu  het dossier Watertorenplein terwijl een partijgenoot belanghebbende is in het gebied? Is dit de OPZ partijcultuur? Waar is het zelfreinigend vermogen? Het is de burgemeester geweest die Berendsen  hierover heeft aangesproken en vervolgens ging er niet meteen een belletje rinkelen. Men moest er eerst eens over nadenken. Waarom is het niet gemeld in het integriteitsonderzoek voorafgaand aan de benoeming? Wanneer zijn de gesprekken gevoerd met de bureaus? Was dit al bekend toen in het college? Ook aan de individuele collegeleden is gevraagd wat zij van deze gang van zaken vonden. Zowel wethouder Bluijs als Verheij gaven aan dat zij het volste vertrouwen in de wethouder hebben. In het college was dit blijkbaar niet een probleem maar een foutje.  

Uit de antwoorden die er kwamen bleek dat er op geen enkel moment een lampje bij wie dan ook binnen OPZ is gaan branden. En dat men van mening was dat de relatie ook niet relevant was omdat de planselectiefase al afgesloten was. Door de portefeuillewisseling was het opgelost. Berendsen weigerde de betrokkene bekend te maken en vond zijn optreden bij de radio ook verantwoord.  Hij bleef bij zijn verklaring dat hij het niet scherp op zijn netvlies had. Dat vond de wethouder wel een stomme fout waarvoor hij een aantal malen zijn excuses aanbood.

Voor de PvdA is het niet zomaar een foutje. Is het niet een gele kaart en nooit-meer- doen- situatie. Dit gaat om integriteit. Weten in welke positie je verkeert. Er moet een lampje gaan branden, zeker bij gevoelige zaken! We moeten er met elkaar alert op zijn dat we elke schijn vermijden. En dat gebeurt blijkbaar niet binnen OPZ. Dit is geen schijn meer, dit is belangenverstrengeling. 

In de raadsvergadering werd dat onze opvatting gedeeld door GBZ, PVV en D66. GroenLinks was afwezig wegens vakantie. Met name D66 wond er geen doekjes om. Niet alleen de fractievoorzitter maar ook raadslid Van Marle zette stevig in. Hij liet weten dat dit niet slechts de schijn van is. Maar dat dit indruist tegen de integriteitsafspraken die in de raad in diverse sessies zijn besproken.   

De voorgestelde oplossing om een portefeuillewisseling door te voeren ging ons met een aantal andere fracties niet ver genoeg. PvdA is van mening dat een wethouder in een collegiaal bestuur zo niet kan functioneren.  Het is voor de PvdA voorbij het punt dat de wethouder nog veel moet leren. De wethouder en zijn partij zijn niet meer geloofwaardig. We steunden de PVV-motie van wantrouwen samen met GBZ en D’66.

De VVD vond het allemaal overtrokken. Een storm in een glas water. Niet eens de moeite waard van een extra vergadering. VVD vroeg nog een schorsing aan vanwege de ondertekening van de motie. Maar kwam daar niet meer op terug. Bij heropening vergadering werd de stemming gelijk ingezet. Was dit vertragingstactiek? Het zou triest zijn als er op zo’n belangrijk onderwerp hiervoor gekozen wordt. 

De fractievoorzitter van OPZ sloot zich in zijn verklaring weliswaar aan bij de woorden van zijn portefeuillehouder dat het een stomme fout was, maar was zeker niet  ruiterlijk met zijn spijtbetuiging.  Voor collegepartij CDA was de afweging zichtbaar lastig. De fractie voelde de wethouder stevig aan de tand maar koos voor de gele kaart. Zandvoort moet bestuurbaar blijven, zo klonk de motivatie. Geheel anders reageerde collegenoot D66, waarvan wethouder Kuipers afwezig was wegens vakantie. Fractievoorzitter Hermsen liet in zijn stemverklaring weten dat indien de motie onvoldoende steun zou krijgen D66 uit het college zou stappen. En zo geschiedde helaas. OPZ wethouder Berendsen is zijn geloofwaardigheid kwijtgeraakt. En Zandvoort D66 wethouder Kuipers.  

Nieuwe voorzitter PvdA Zandvoort

Tijdens de algemene leden vergadering is Marlene Sjerps unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter van de afdeling PvdA Zandvoort. Leo Heino, die het voorzitterschap tot op heden heeft vervuld, is afgetreden. 

Erica Bastiaans, PvdA Haarlem, is voorzitter namens de regio PvdA Zuid-Kennemerland. Komende periode zullen we op een nauwere manier samen werken met de afdelingen in de regio.

Marlene gaat zich de komende tijd inzetten voor de vereniging. Zij heeft haar ambities voor de komende periode uitgesproken in onze algemene ledenvergadering en daarna ook tijdens een interview bij de radio.

Daarnaast is meer over haar achtergrond te lezen op de website onder het kopje “wie is wie” 

Marlene Sjerps

 

Aan de slag!

Gisteren, 1 mei, bijna 5 weken na de verkiezingen. En er ligt een raadsakkoord voor Zandvoort. Een breed gedragen, gezamenlijke ambitie op hoofdlijnen. De meerderheid van de gemeenteraad gaat dit volgende week vaststellen. Een mooi resultaat.

Alle partijen stelden in de campagne dat de samenwerking beter moet. De vorige periode buitelde een aantal partijen over elkaar heen. Wij zijn trots dat we als PvdA daar niet aan mee hebben gedaan. We hebben constructief doorgezet. Met succes overigens. Het afgelopen anderhalf jaar meegewerkt in het college.  Om te zorgen voor betere verhoudingen stelde de grootste partij OPZ voor een raadsbreedprogramma te maken. De moeite waard, wat ons betreft. Op zoek naar: waar vinden partijen elkaar.

Een informateur werd aangesteld. De eerste poging ging niet goed. De informateur had de programma’s samengevoegd tot 80 zeer verschillende onderwerpen waarin overeenstemming ver was te zoeken. Geen goed voorstel. Teleurgesteld waren we, de 11de  april. En dat hebben we ook duidelijk gemeld. Onze mening werd gelukkig breed gedeeld. De gezamenlijke conclusie was: we gaan op zoek naar de gedeelde visie, niet naar de verschillen. In het nieuwe procesvoorstel kon elke partij een belangrijk thema aanleveren ter bespreking. De informateur kreeg de opdracht om bij alle acht thema’s ambities te formuleren. Zodat wij met elkaar konden discussiëren over hoe we de toekomst voor Zandvoort zien.

Lange intensieve discussies en pittige onderhandelingen. De afspraak was: geen meerderheid voor een standpunt, dan komt het niet in het programma. Elke partij deed zijn best om de ingebrachte punten te verdedigen. Als speerpunten had PvdA geformuleerd: participatie; meer betaalbare woningen en duurzaamheid en milieu. In het programma hebben we participatie ingebracht. Onze ambitie om inwoners en belanghebbenden meer bij de plannenmakerij in Zandvoort te betrekken. We willen van tevoren ideeën ophalen en waar mogelijk dat ook zelf laten uitvoeren. Is het resultaat van de onderhandelingen nu dat wat er in ons eigen verkiezingsprogramma stond? Nee, en dat kan ook niet. Dat geldt voor alle punten en alle partijen. Het is wel de breed gedragen visie. We zijn tevreden met de uitkomst. Tevreden met de gekozen koers. Tevreden met de wijze waarop het gegaan is. Een compliment aan alle partijen.

Maandagavond ging de politieke carrousel weer draaien. PVV kon zich niet meer vinden in een raadsbreed programma. Ze houden liever hun handen vrij en gaan in de oppositie. Ook de VVD maakte een voorbehoud op behoorlijk wat punten. Jammer. Aan hun achilleshiel, de ambtelijke fusie, hadden we veel aandacht besteed. Met de tekst waren ze tevreden, zo vertelde de fractievoorzitter. Toch een voorbehoud. Het zij zo.

De volgende fase breekt nu aan. Berendsen van OPZ wordt formateur. Hij gaat op zoek naar een breed gesteund college dat als opdracht het uitwerken van dit raadsprogramma meekrijgt. Geen collegeakkoord, het raadsprogramma is leidend. We hopen dat we de vorm met elkaar kunnen vasthouden. Van mening verschillen op de inhoud maar samen op zoek naar de beste oplossing voor Zandvoort. Wat ons betreft: aan de slag!

Maaike Koper

WISSELING VAN DE WACHT

Op woensdag 28 maart kwam de raad 2014-2018 voor het laatst bijeen. Dat was ook het laatste optreden van Uschi Rietkerk voor de PvdA in de Gemeenteraad. En in de commissievergadering ervoor van  bijzonder commissielid Pim Kuijken. Samen met Lisa de Vries neemt Maaike Koper neemt nu het stokje over. Wethouder Gert Toonen is gedurende de collegeonderhandelingen nog steeds op zijn post.  Op de AlV van 6 juni 2018 wordt officieel afscheid van hen genomen. Wij bedanken Uschi en Pim bij deze voor hun jarenlange inzet voor de PvdAZandvoort.  

BLIJ MET UW STEM! 26 maart 2018

De PvdA in Zandvoort bedankt u voor uw stem! We hebben onze zetel behouden en zijn ongeveer gelijk gebleven. Een paar kiezers meer zelfs. De komende periode zullen we met ons hele team ( fractievoorzitter, bijzondere comissieleden, bestuur en vrijwilligers) ons in blijven zetten voor de inwoners van Zandvoort. We bedanken alle leden, lijstkandidaten en mensen van het campagneteam voor hun grote inzet de afgelopen maanden.  Een fantastisch, enthousiast team! Met datzelfde enthousiasme gaan we met elkaar aan de slag. Voor  iedereen in Zandvoort. Mee doen? Mail…..

Een makkelijke keuze

Hoe dan ook, tijdens verkiezingstijd komt het onderwerp “politiek” aan de orde. Niet fanatiek, want je wilt goeie bekenden niet van je vervreemden. Politieke voorkeuren uitspreken dat kan wel, maar niet met hartstocht. Toen mijn jongste zoon, 23, mij vroeg wat ik in mijn leven gestemd heb en ik met volle overtuiging zei: “PvdA, altijd” was zijn antwoord “Wat saai”.

Deze week pratend met een aantal kennissen, een glas wijn in de hand, over de kieswijzer viel het me op dat niemand op de partij uitkwam die zij wilden stemmen.

Er zijn, zeker in Zandvoort, veel overeenkomsten in de programma’s van de partijen, dus dat is niet verwonderlijk. Elke partij stelt de belangen van Zandvoort primair.

Maar de praktijk is weerbarstig.

In dat zelfde gesprek, stelde ik voorzichtig vast dat de PvdA niet zo populair is. Dat werd niet ontkent of bevestigd. Een van de aanwezigen vertelde dat zij vroeger PvdA stemde: haar ouders deden dat ook en zij vond ook daarbij te horen, daar kwam ze vandaan.

Ik kan me voorstellen dat je eigen belangen anders zijn geworden. Voor mij geldt dat natuurlijk ook, maar het doet niks af van mijn keuze, de doelstellingen van de PvdA zijn niet veranderd, gelijkwaardigheid van mensen is daar een van.

Dus ik besteed weinig tijd aan het maken van een keuze.

In 5 seconden ben ik het stemhokje weer uit.

Weer een rood vakje op lijst 6: de PvdA.

P. Esje

Debat op de lokale radio

Gisteren namen wij voor het eerst deel aan het debat van ZFM. De discussie was tussen de lijstrekkers van PvdA en D66.

De eerste stelling was “Team Handhaving heeft de volmaakte opdracht” en de tweede stelling “Jongerenhuisvesting: Zandvoort voor de Zandvoorters?”

Het debat met onze lijstrekker, Maaike Koper, is terug te luisteren via onze Facebookpagina.

https://www.facebook.com/pvdazandvoort/